Mindre version av Krekola Trafikskolas runda logotyp

Miljöpolicy

Krekolas trafikskola

miljöpolicy

Krekolas Trafikskola AB – Miljöpolicy

Krekolas Trafikskola vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan.


Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet.
Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi vill utmana oss själva och försöka gå i bräschen för andra som arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:

 • utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
 • hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
 • välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår verksamhet
 • välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
 • effektivisera vår energiförbrukning
 • arbeta för en god resurshushållning

 

Krekolas Trafikskola ska ombesörja att:

 • alla medarbetare är informerade om Krekolas Trafikskolas miljöpolicy för att kunna agera i enlighet med denna
 • det finns en resepolicy där tjänsteresor regleras utifrån ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande
 • alla medarbetare är informerade om Krekolas Trafikskolas resepolicy för att kunna agera i enlighet med denna
 • alla medarbetare är pålästa och utbildade i grundläggande miljörelaterade ämnen för branschen
 • information och kunskap sprids till medarbetarna om miljöfrågor som rör branschen såsom miljöfordon, alternativa drivmedel och ett bränsleeffektivt körsätt
 • miljöfrågorna implementeras i utbildningen